NEON73 – 60 jaar specialisme in glasbewerking

Neonlicht ontstaat door een gasontlading in een vacuümbuis gevuld met edelgas.
Hiervoor kunnen diverse soorten gas gebruikt worden waaronder neon, elk met een ander effect. Door de uiteinden van deze glazen buis aan te sluiten op hoge spanning ontstaat een gasontlading. Deze gasontlading zorgt ervoor dat de elektronen van het gas naar een hoger energieniveau gebracht worden. Wanneer deze hogere energietoestand terugvalt zendt het betreffende gas licht uit. Voor ieder type edelgas is dat een andere kleur. In het geval van neon gas wordt een rood-oranje gloed gecreëerd. In het geval van Argon is dat lichtblauw. In de volksmond echter wordt meestal gerefereerd naar neon.

Het aanbrengen van de gewenste fluorescentiepoeder (fosfor) aan de binnenzijde van de neonbuizen kan door middel van droogpoeder, of een vloeibare suspensie waarbij de buizen van te voren al gevormd zijn. Of op voorhand door de fabrikant aangebracht waarna de buizen gevormd worden. Dit zijn drie verschillende typen met ieder hun eigen eigenschappen. Door ook gebruik te maken van gekleurde glasbuizen en verschillende fluorescentiepoeders kunnen diverse kleuren verkregen worden. Zo is er voor elke toepassing een geschikte oplossing.

Vrijwel overal wordt de term neonlamp gebruikt om de techniek aan te duiden, ongeacht welk edelgas er gebruikt wordt. Wat naast de karakteristieke kleuren de toepassing van neon flexibel maakt is dat de buizen te vormen zijn naar het gewenste ontwerp en diverse kleurencombinaties mogelijk zijn. Hierdoor is de neon glasblazer vrij om toepassingen te bedenken die al naar gelang het gewenste resultaat praktisch, communicerend of creatief kunnen zijn.

Een andere vorm van verlichting die nauw verwant is aan de neonlamp, is de tl-buis. In een tl-buis word ultraviolet licht opgewekt, welke door middel van fosforen die aan de binnenkant van de buis zijn aangebracht, wordt omgezet in zichtbaar licht.

Technique
Neon light is produced by a gas discharge in a vacuum tube filled with noble gas. By using various types of gas, including neon, different effects are accomplished. By connecting both ends of the glass tube to high voltage a gas discharge is created. This gas discharge causes the electrons of the gas to reach a higher energy level. If this higher energy state falls back the gas emits light. Each type of noble gas emits a different colour. In the case of neon gas this is a red-orange glow. In the case of Argon this is light blue. However popularly is usually referred to neon in all cases.

 The application of the desired fluorescent powder (phosphor) to the inner side of the neon tubes can be done by means of dry powder, or a liquid suspension. Both techniques require the tubes to be formed in advance. One other method requires the powder to be applied in advance by the manufacturer, after which the tubes are formed. These are three different types, each with their own characteristics. By using coloured glass tubes and using different fluorescent powders various colours are accomplished.

 The term neon lamp is used to indicate the technique virtually anywhere regardless of the noble gas is used. Besides the characteristic colour variation of neon the possibility of any tube form desirable makes the application of neon very flexible. This gives the neon glassblower the tools to create designs that, depending on the desired result, can be practically, communicating or be creative in its applications.

Another form of lighting that is closely related to the neon lamp is the fluorescent tube. In a fluorescent tube ultraviolet light is generated which, by means of phosphors which is applied to the inside of the tube, is converted into visible light.

Technik
Neon Licht wird produziert mittels einer Gasentladung in einer Vakuumröhre mit Edelgas erzeugt. Durch die Verwendung von verschiedenen Arten von Gas werden verschiedene Effekte erreicht. Durch Verbinden der beiden Enden der Glasröhre mit hoher Spannung wird eine Gasentladung hervorgerufen. Diese Gasentladung bewirkt, daß die Elektronen des Gases auf ein höheres Energieniveau gebracht werden. Wenn diese höheren Energiezustand zurückfällt emittiert das Gas Licht. Jede Art von Edelgas emittiert eine andere Farbe. Im Falle von Neon-Gas eine rot- orange Farbe und Im Falle von Argon hellblau. Allerdings wird in der Regel im Volksmund Neon in allen Fällen bezeichnet.

Die Anwendung des gewünschten Leuchtstoffpulver (Leuchtstoff) auf der Innenseite der Neonröhren passiert mittels eines trockenen Pulvers oder einer flüssigen Suspension, bei dem die Rohre bereits im Voraus gebildet worden sind. Oder im voraus durch den Hersteller angewendet. Dies sind drei verschiedene Arten, jede mit ihren eigenen Merkmalen. Verschiedene Farben können durch den Einsatz von farbigen Glasrohren mit verschiedenen fluoreszierenden Pulvern erreicht werden. So gibt es eine passende Lösung für jede Anwendung.

Der Begriff Neon wird der Technik Praktisch überall zeigen. Unabhängig davon, welches Edelgas verwendet wird. Was neben den charakteristischen Farben die Anwendung von Neon flexibel macht ist die möchlichkeit um die Rohren zu dem gewünschten Design zu bilden. Dies ermöglicht es dem Neon Glasbläser Anwendungen zu entwickeln dem nach dem gewünschten Ergebnis praktisch, Kommunizieren oder kreativ sein.

Eine andere Form der Beleuchtung aus dem Familie der Neonröhre ist die Leuchtstoffröhre. In einer Leuchtstoffröhre wird ultraviolettes Licht erzeugt. Dies wird durch Leuchtstoffe, die auf der Innenseite des Rohres vorgesehen sind, erfolgen. Dies wird in sichtbares Licht umgewandelt.